Verwerkers

Elke externe partij die (rechtstreeks of onrechtstreeks) persoonsgegevens voor de instelling verwerkt, noemt men een verwerker. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor alle verwerkingen, ook indien die door een externe partij gebeurt.

Verwerkersovereenkomsten

De verwerkingsverantwoordelijke is op elk moment verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens. Om dit te kunnen garanderen zijn goede afspraken met de verwerkers noodzakelijk.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzamelt zo veel mogelijk schoolautomatiseerders in een intentieverklaring. De onderschrijvers van deze intentieverklaring handelen volgens de juiste afspraken. Het schoolbestuur dient wel steeds een eigen verwerkersovereenkomst met elke verwerker af te sluiten. Indien een verwerker (nog) niet tot onderstaande onderschrijvers behoort, dient men zelf de afspraken met de verwerker op te nemen, of men kan via het formulier op deze website contact opnemen met de informatieveiligheidsconsulent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)

Indien de verwerking een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, moet de verwerkingverantwoordelijke hiervoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) opstellen. Hierin wordt bepaald of er voldoende maatregelen genomen zijn om de bescherming van de gegevens te garanderen.

Voor schoolinstellingen is een GEB al zeker verplicht voor het leerlingvolgsysteem (LVS).

Documentatie

  • Tekst Intentieverklaring (pdf-bestand) # voorlopige versie #
  • Lijst: onderschrijvers intentieverklaring (link) # coming soon #
  • Sjabloon: model verwerkersovereenkomst (MS Word-bestand) # voorlopige versie #
  • Tekst gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pdf-bestand)
  • Presentatie gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pdf-bestand)