Uitwisseling leerlingenresultaten

Met het oog op de kwaliteitsverbetering vragen basisscholen aan secundaire scholen naar de resultaten van hun oud-leerlingen. Hetzelfde doet zich voor bij secundaire scholen. Aan instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten worden de studieresultaten van de oud-leerlingen gevraagd.

Kan deze overdracht nog zomaar? 

Voor beleidsgerichte toepassingen zoals kwaliteitsverbetering van het geboden onderwijs moet er niet altijd geïdentificeerde basisinformatie verwerkt worden, maar moet de basisschool kunnen beschikken over bestanden met geaggregeerde gegevens van haar oud-leerlingen in de secundaire school. Indien deze persoonsgegevens volledig geanonimiseerd kunnen worden, kan de overdracht vanuit de secundaire school naar de basisschool wel gebeuren, want dan gaat het niet langer om een verwerking van persoonsgegevens die valt onder de privacywet. Ditzelfde principe kan je ook doortrekken naar het hoger- en universitair onderwijs. Ook hier kan de secundaire school geaggregeerde informatie krijgen over het slaagpercentage van hun oud-leerlingen. In de toepassing MijnOnderwijs kan je hierover rapporten voor je instellingsnummer raadplegen.
  
Hoe kan je als secundaire school geanonimiseerde resultaatgegevens terugbezorgen aan het basisonderwijs?

Je bezorgt, per basisschool, een geanonimiseerd overzicht met de resultaten van de oud-leerlingen aan die basisschool terug. Let wel, je kan dit maar doen als er voldoende leerlingen uit die basisschool in het secundair zitten. Om de privacy van te garanderen is er afgesproken dat er minimaal 5 leerlingen moeten zijn om voldoende anonimiteit te garanderen. En ook hierbij is het detail van gegevens dat je gaat meesturen ook belangrijk. 
De minimale info die je terug kan geven aan de basisschool is bijvoorbeeld: Wij hebben 7 oud-leerlingen van jullie op onze school in het eerste leerjaar A, 6 van  behaalden een A-attest en 1 een B-attest. Natuurlijk heb je hier als basisschool niet heel veel informatie mee. 
Het is beter dat je bijvoorbeeld per richting de eindpercentages gaat geven of op detail- of clusterniveau van de vakken van deze leerlingen, en als je er dan ook bijvoorbeeld het gemiddelde van die eerste jaar aan gaat toevoegen, kan een basisschool zelf inschatten hoe het niveau van haar leerlingen binnen jullie secundair is. Vermits je volledig anonieme gegevens geeft, die niet terug te leiden zijn naar 1 persoon, kan je deze gegevens vrij geven aan de basisschool.

Is bovenstaande ook geldig voor uitwisseling tussen hoger onderwijs en secundaire scholen?

Je zou bovenstaande werkwijze ook kunnen toepassen op de uitwisseling van studieresultaten tussen instellingen van hoger- en universitair onderwijs en secundaire scholen. Vaak zullen we hier echter botsen op het principe dat er minimaal 5 studenten van dezelfde secundaire school moeten zijn, die dan nog dezelfde studierichting moeten volgen om voldoende anonimiteit te garanderen. Eventueel kan je groeperen over academiejaren heen.  

Een andere mogelijkheid kan natuurlijk zijn dat je wel persoonsgegevens gaat doorgeven. De wettelijke grond waarop je je dan kan baseren is 'toestemming'. 

Toestemming  is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Je kan perfect vragen aan de studenten of ze akkoord zijn of niet met het feit dat je als hoge school/universiteit de persoonsgegevens met resultaten (wel duidelijk omschrijven over welke gegevens het gaat, oa naam, opgenomen aantal studiepunten, aantal studiepunten geslaagd, vakken waarvoor studenten een tekort hebben...) terug mogen gekoppeld worden aan hun vroegere secundaire school. (Met als doel dat de secundaire scholen hun oriënteringsbeleid willen evalueren). Enkel van studenten die zich akkoord verklaren geef je dan de resultaten terug.  

Natuurlijk verwerken de secundaire scholen deze gegevens  conform de privacywetgeving.