Uitgangspunt van de Verordening

Het uitgangspunt van de AVG is het volgende:

  1. Bij deze verordening worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
  2. Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Voorbeelden van natuurlijke personen in de schoolcontext zijn: leerlingen, ouders, alle medewerkers van de school (leerkrachten, beleids- en ondersteunend personeel, vrijwilligers...). Gegevens over rechtspersonen vallen niet onder de regeling.

De persoonsgegevens omvat alle informatie die toelaat om iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Het gaat onder meer om de naam en voornaam van een persoon, geboortedatum, adres, foto,  telefoonnummer, code, bankrekeningnummer, maar ook gegevens betreffende de gezondheid of de schoolse vorderingen van de leerling.

De AVG onderscheidt twee soorten gegevens: gewone persoonsgegevens en gevoelige informatie. Gevoelige informatie zijn gegevens die behoren tot de volgende limitatieve lijst: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Gevoelige persoonsgegevens mogen alleen onder specifieke omstandigheden verwerkt worden en als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor speciale begeleiding van leerlingen of om bijzondere voorzieningen te kunnen treffen. Een voorbeeld is de registratie van dyslexie. Registratie is noodzakelijk want we willen er rekening mee kunnen houden bij het geven en beoordelen van taken of toetsen.

Persoonsgegevens

Verwerken zijn alle handelingen die je doet met de persoonsgegevens: vanaf het verzamelen tot het wissen en vernietigen van deze gegevens en alles wat je ondertussen doet (opslaan, bijwerken, opvragen en raadplegen, verspreiden of ter beschikking stellen, gebruiken) valt onder de term 'verwerking'. Het maakt niet uit of je dit manueel doet (op papier) of via een geautomatiseerd proces (via een softwarepakket).