Plichten van de verwerkingsverantwoordelijke

Het schoolbestuur (= verwerkingsverantwoordelijke) moet de privacywetgeving naleven. Hij moet ook kunnen aantonen dat hij de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Dit noemt men de verantwoordingsplicht (“accountability”). Via diverse documenten (beleidsplan informatieveiligheid en privacy, register van de verwerkingsactiviteiten, gegevensbeschermingsbeoordeling,...) kan de verwerkingsverantwoordelijke aantonen welke maatregelen hij heeft genomen om de verordening (AVG) na te leven.

Plichten van de verwerkingsverantwoordelijke