Moet het IVP-beleid voorgelegd worden aan het LOC, de schoolraad, ... ?

In het IVP-beleid leggen de leidinggevenden en finaal de inrichtende macht (raad van bestuur) de afspraken en handelwijzen vast aangaande het omgaan met en beheren van persoonsgegevens in de onderwijsinstelling(en) in kwestie. Als dusdanig heeft de inhoud van het IVP-beleid rechtstreeks gevolgen voor het handelen ten aanzien van persoonsgegevens en dus ook desgevallend voor het algemene uitoefenen van de taken van het personeel.

Bespreking in het LOC (lokaal overlegcomité)

Artikel 32 van het Decreet tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs legt de onderhandelingsbevoegdheden van het LOC vast: 

In de LOC's onderhandelen de inrichtende macht en de vertegenwoordigers van het personeel over de aanvullende regelen ter zake van :
1° de algemene principes van het personeelsbeleid;
2° de aard en duur van het dienstverband;
3° de rechten en plichten, onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, regeling van cumulaties met andere ambten, betrekkingen of bezigheden;
4° de aansprakelijkheidsreglementering;
5° de regeling inzake evaluatie van het personeel;
6° het algemeen beleid inzake de verloven en deeltijdse arbeid;
7° het navormingsbeleid van personeelsleden;
8° de maatregelen van inwendige orde;
9° de richtlijnen en de regelen inzake de prestatieregeling;
10° de projecten en maatregelen die van aard zijn de omstandigheden en voorwaarden waarin het werk in de school wordt uitgevoerd, te wijzigen;
11° het opstellen en het wijzigen van een arbeidsreglement.

Onder punt 10 van dit decreet zou het schoolbestuur het IVP-beleid kunnen rekenen. Daarom is het LOC bevoegd om het IVP-beleid te bespreken. Het LOC dient minimaal geïnformeerd te worden over (de gevolgen op de werkvloer van) het IVP-beleid.

Schoolraad, personeels- of pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad

Naar sensibilisering en openheid toe is het aan te raden om deze adviesorganen op zijn minst te informeren over (de gevolgen op de werkvloer van) het IVP-beleid, maar de weerslag op leerlingen en ouders is in eerste orde minder groot dan op personeelsleden.

Op termijn kan de school zeker wel werk maken van het uitbreiden van of sensibiliseren rond het IVP-beleid naar bredere betrokkenen toe dan enke personeel, en i.h.b. naar leerlingen en ouders toe.

(Nagekeken op 15/01/19)