Mag een secundaire school persoonsgegevens van haar eigen leerlingen opvragen bij het CLB?

In haar antwoord op onze vraag dienaangaande meldt de Gegevensbeschermingsautoriteit ons dat het decreet leerlingenbegeleiding (vanaf schooljaar 2018-2019, voorheen: het CLB-decreet) de rechtsgrond verschaft voor het uitwisselen van relevante persoonsgegevens van leerlingen tussen het CLB en de school: “Via een expliciete deontologische code moeten mogelijke interferenties worden vermeden. Om de scholen en de centra toe te laten hun opdrachten naar behoren te vervullen is het noodzakelijk dat relevante informatie uitgewisseld wordt. Bij het uitwisselen van gegevens mogen geen deontologische regels overtreden worden.”.

Met relevante informatie worden hier persoonsgegevens bedoeld die passen binnen de finaliteit van de verwerking van persoonsgegevens in de school en in het CLB. Met andere woorden, de school mag de ontvangen gegevens enkel verwerken voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. De vaststelling dat de ontvangen gegevens “nuttig kunnen zijn” volstaat hiervoor geenszins. 

Indien de ontvangen gegevens betrekking hebben op de gezondheid van de leerling, zijn de bepalingen strenger. De school mag deze gezondheidsgegevens enkel verwerken als dit een voordeel voor de leerling inhoudt en als de leerling akkoord gaat met de verwerking. Deze toestemming moet schriftelijk zijn, vrijelijk, specifiek en is steeds intrekbaar. Voorts moet de leerling, vooraleer hij zijn toestemming geeft, voldoende geïnformeerd zijn over de beoogde verwerking van de gegevens die zijn gezondheid betreft, over de doeleinden, de verantwoordelijke en de mogelijke nieuwe ontvangers.

Vanuit het CLB is, voor de medewerkers, het beroepsgeheim van kracht. Het decreet stipuleert dat zij enkel informatie mogen uitwisselen met de school indien een leerling met voldoende onderscheidingsvermogen hen hiertoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Het lijkt ons derhalve allerminst vanzelfsprekend dat een school gegevens met betrekking tot de gezondheid van leerlingen opvraagt bij het CLB.

Merk op dat een leerling met voldoende onderscheidingsvermogen (bekwame leerling) op dezelfde manier het recht heeft om privacygevoelige elementen uit het individuele begeleidingsdossier (ook dat van de school) af te schermen van ouder(s) of voogd.

Tot slot moet de secundaire school:

  • de verwerkingsactiviteiten aangaande het individuele leerlingbegeleidingsdossiers en eventuele doorgiften aan CLB, toevoegen aan hun register;
  • zodra zij gegevens van het CLB ontvangen, deze conform het doeleinde en volgens de verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, verwerken;
  • zolang de gegevens in haar bezit blijven, de verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven.
(Nagekeken 4/09/2018)