Mag een onderwijsinstelling bij "Recht van inzage van de betrokkene" informatie schrappen?

Bij "Recht van inzage van de betrokkene" mag een onderwijsinstelling enkel informatie vrijgeven van de betrokkene zelf. 

Art. 15 lid 4 GDPR:

Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 23 van de GDPR kan een aantal beperkingen opleggen voor wat betreft de rechten van betrokkenen. Lidstaten kunnen zelf (in een wet, decreet…) aangeven wanneer bepaalde rechten niet kunnen uitgeoefend worden.

In Codex Secundair Onderwijs art. 123/7 staat:

Met toepassing van artikel 23, lid 1, i), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) wordt, in de gevallen waarin volledige inzage afbreuk zou doen aan de rechten van derden, inzage in de gegevens verleend in de vorm van een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

Als er in het dossier van de betrokkene bijvoorbeeld een verslag zit van de hele klassenraad zal de betrokkene alleen het stuk mogen lezen dat over de betrokkene gaat.