Hoe weten we of een bepaald platform een verwerker is dan wel een ontvanger (die geen verwerker is)?

De respectievelijke definities in artikel 4 AVG zijn:

"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

"Ontvanger": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn. 

Een ontvanger bekomt persoonsgegevens van de onderwijsinstelling (i.e. diens schoolbestuur) voor welbepaalde doeleinden en met een vaste grondslag. Het is voor de doorgifte dat de onderwijsinstelling(en) zich moeten kunnen verantwoorden, en men dient uiteraard de AVG-basisprincipes toe te passen bij de gegevensuitwisseling. Men voorziet hiertoe best duidelijke afspraken met de desbetreffende ontvangende instantie(s). Deze instantie(s) zijn in feite verantwoordelijk voor hun verdere verwerkingen van de gegevens in kwestie.

Een verwerker bekomt niet enkel persoonsgegevens, maar de verwerkingen die zij uitvoeren gebeuren in opdracht van de onderwijsinstelling (schoolbestuur). Bijgevolg blijft de eindverantwoordelijkheid in dat geval ook bij dit schoolbestuur liggen. Het is daarom dat hierbij een verwerkersovereenkomst opgesteld wordt tussen de betrokken partijen.

Zowel een ontvanger als verwerker valt niet onder het gezag van het schoolbestuur (bv. een personeelslid wordt nooit gezien als ontvanger of verwerker).

Softwareleveranciers voor bv. leerlingvolgsysteem, openleerplatform, oefenplatformen, bordboeken, enz. zijn verwerkers voor het resp. schoolbestuur. Gemeentebesturen, verzekeraars en dergelijke instanties fungeren vaak als ontvangers voor onderwijsinstellingen, alsook bv. het departement onderwijs (AgODi via werkstation, Discimus, Da Vinci, ...), CLB, ondersteuningsnetwerken, enz.

Op http://privacyinonderwijs.be/overzichtslijst.html vind je een lijst van leveranciers van digitale onderwijsmiddelen die verwerkers zijn. 

(Nagekeken op 15/01/19)