Een stagiair wil voor een observatieopdracht of tijdens een stageles filmen in de klas. Kan dit?

Elke verwerking van persoonsgegevens moet een doelbinding en grondslag hebben voor de AVG. Het doel is het observeren, beoordelen en begeleiden van de stageopdracht. Aangezien het over beeld- en geluidsopnames gaat, die vanuit de verantwoordelijkheid van de school gezien niet volgen vanuit hun taken naar de leerlingen en eventueel leerkrachten toe die gefilmd zullen worden, moet men voor het filmen in dit geval de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen vragen. 

Aangezien het filmen in het belang van de stagiair gebeurt, dient de stagiair in feite de toestemming hiervoor te bekomen en moet hij/zij deze dus ook kunnen aantonen. Voor minderjarige leerlingen zijn het in principe een ouder(s) of voogd die de toestemming moeten geven. Indien de leerlingen over voldoende onderscheidingsvermogen beschikken (meestal legt men de leeftijd hiervoor tussen 12 en 14 jaar) dan zou men hen desgevallend zelf om deze toestemming kunnen vragen. Uiteraard zal de school dit in de praktijk wel moeten faciliteren (bv. door het voorafgaand bezorgen van een toestemmingsbrief).

Indien (de ouder/voogd van) een aantal leerlingen geen toestemming geven om te filmen, dan zal de school mogelijk organisatorisch maatregelen moeten nemen om er voor te zorgen dat het filmen desgevallend kan doorgaan, bv. door het verstandig opstellen van de camera en het 'buiten beeld plaatsen' van leerlingen waarvoor er geen toestemming is om te filmen. Indien dit niet mogelijk is en/of als te veel leerlingen geen toestemming geven, dan kan het filmen mogelijks niet doorgaan voor de stageopdrachten in kwestie. 

De stagiair moet, bij het vragen van de toestemming, het doeleinde duidelijk toelichten alsook de manier(en) waarop en voorwaarden waaronder hij/zij de beelden zal verwerken. De stagiair en/of lerarenopleiding en/of stagebegeleider(s) zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en correct gebruik van de beelden, voor de beveiliging ervan en voor het feit dat het beeldmateriaal verwijderd wordt zodra het doeleinde bereikt is. 

(Nagekeken op 15/01/19)