Een deurwaarder biedt zich aan op school om vast te stellen of een bepaalde leerling momenteel effectief de lessen bijwoont. Mag/moet de school de deurwaarder toegang verlenen tot het klaslokaal of inzage verstrekken in de aanwezigheidsregisters?

Een deurwaarder biedt zich aan op school om vast te stellen of een bepaalde leerling momenteel effectief de lessen bijwoont. Mag/moet de school de deurwaarder toegang verlenen tot het klaslokaal waar deze leerling zich bevindt? Mag/moet de school de deurwaarder inzage verstrekken in de aanwezigheidsregisters?

In haar antwoord op onze vraag meldt de Gegevensbeschermingsautoriteit ons dat, indien de deurwaarder handelt krachtens een gerechtelijke beslissing of een notariële akte en hij aan de school een afschrift van de uitvoerbare titel overmaakt, de school hem dan de informatie dient mee te delen waarover hij kan beschikken krachtens die uitvoerbare titel.

Indien de deurwaarder handelt op vraag van een privépersoon, teneinde bepaalde materiële vaststellingen te doen, kan de school de deurwaarder slechts inzage verstrekken in de persoonsgegevens van een bepaalde leerling, voor zover zulke inzage mogelijk zou zijn voor de opdrachtgever van de deurwaarder met wiens mandaat de deurwaarder handelt. De deurwaarder kan bijvoorbeeld handelen in opdracht van één van de ouders van een minderjarige die beschikt over het ouderlijk gezag over de minderjarige; in dat geval heeft de deurwaarder hetzelfde recht van kennisneming van persoonsgegevens als die ouder.

Voor het overige heeft een deurwaarder, net zoals een advocaat, uit hoofde van zijn ambt toegang tot het rijksregister teneinde bepaalde noodzakelijke informatie te verkrijgen. Informatie die daaruit bekomen kan worden, dienen zij nooit op te vragen via de school.

(Nagekeken 4/09/2018)